Αναγνώριση

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το IdEF λειτουργεί ως Κολλέγιο αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (YA 103548/IA/10-9-2012, ΦΕΚ Β’2566)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα προγράμματα σπουδών του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο Paris 13 που έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι τα ακόλουθα:

Προπτυχιακά :
Licence Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Licence Νομικών και Πολιτικών Επιστημών - Ειδικότητα Νομικές Επιστήμες

Μεταπτυχιακά :
Master Ιδιωτικό Δίκαιο - Ειδικότητα «Εμπορικό Δίκαιο»
Master Ιδιωτικό Δίκαιο - Ειδικότητα «Επίλυση Διαφορών»
Master «Χρηματοοικονομικά της Τράπεζας και της Βιομηχανίας» ειδικότητα «Διοίκηση Τραπεζικών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων»

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΑΕΠ)

Τα πτυχία των σχολών Νομικής και Οικονομίας & Διοίκησης που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο ΙdEF, έχουν πλήρη Επαγγελματική Ισοδυναμία στην Ελλάδα σε σχέση με τα συγκρίσιμα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων σύμφωνα με τους Νόμους 4093/2012 (ΦΕΚ222Α’) και 4111/2013 (ΦΕΚ18Α’).

Σχετικός σύνδεσμος: Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας για αναγνώριση πτυχίων


Σύμφωνα με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α’) «πλήρης Επαγγελματική Ισοδυναμία» σημαίνει «[…] να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος […]».


Το Κολλέγιο IdEF είναι το πρώτο Κολλέγιο με αναγνώριση πτυχίων απο το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και το πρώτο Κολλέγιο απόφοιτοι του οποίου έχουν ήδη εγγραφεί σε ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους.

Σχετικός σύνδεσμος: Απόφαση ΣΑΕΠ Υπουργείου Παιδείας για αναγνώριση πτυχίου Paris 13 - IdEF

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (MASTER) ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΣΑΕΠ)

Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναγνώρισε το Μεταπτυχιακό δίπλωμα Master a finalite professionnelle, Economie et Finances Internationales (300 ECTS) του Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF.

Ειδικότερα, με την από 20/2/2014 απόφαση του, το ΣΑΕΠ αναγνώρισε το ανωτέρω Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ως ισοδύναμο με τα απονεμόμενα στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

Σχετικός σύνδεσμος: Πράξη αναγνώρισης του Μεταπτυχιακού

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΔΟΑΤΑΠ

Η διαδικασία ακαδημαικής αναγνώρισης πτυχίου μέσω ΔΟΑΤΑΠ δε χρησιμεύει πλέον παρά μόνο για συνέχιση σπουδών (μεταπτυχιακό) σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση που αφορά επαγγελματική δραστηριότητα (εργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εγγραφή σε Συλλόγους και Επιμελητήρια) ενιαία αρμόδια αρχή είναι το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ν.4093/2012, ΦΕΚ Α’222)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Ελλάδα, εγγράφονται στα βιβλία ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, με την ίδια ακριβώς διαδικασία που εφαρμόζεται για όλους τους πτυχιούχους Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων της Ε.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF που επιθυμούν να δικηγορήσουν στην Ελλάδα, έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για την εγγραφή στα μητρώα ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (βλ. άρθρο 6(4) του ν.4285/10.9.2014), που «καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμούσες κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου αιτήσεις»
Α. Ο αιτών καταθέτει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί να κάνει την άσκηση του, χωρίς υποχρέωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
Β. Ο Σύλλογος αποστέλλει το φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει την έδρα της στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).
Γ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει αν τα επαγγελματικά προσόντα του αιτούντος είναι αντίστοιχα προς εκείνα που απαιτούνται από τον Κώδικα Δικηγόρων οπότε εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Ασκουμένων ή όχι οπότε και παραπέμπει το φάκελο στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας (ΜΕΔΕ).
Δ. Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας (ΜΕΔΕ) εξετάζει το φάκελο κάθε αιτούντος χωριστά και του χρεώνει προς εξέταση ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων και είναι, το ελληνικό Σύνταγμα, το αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, καθώς και τα αντίστοιχα δικονομικά δίκαια.

Μετά την πρακτική άσκηση διάρκειας 18 μηνών, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων, ακριβώς όπως και οι πτυχιούχοι των Ελληνικών Νομικών Σχολών.

Οι επιτυχόντες στον πανελλήνιο διαγωνισμό, μπορούν να ζητήσουν τον διορισμό τους ως δικηγόροι στο Δικηγορικό Σύλλογο του Πρωτοδικείου που επιθυμούν, με αίτησή τους προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σύμφωνα με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη (E.E. παρ. III (I), αρ. 476, ημ. 28.2.2014, ΚΔΠ 138/14) που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

«Το Νομικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εξουσιών που του χορηγούνται με το άρθρο 4(δ)(iv) του περί Δικηγόρων Νόμου έχει καθορίσει ότι τα πτυχία νομικής “Licence” και “Maitrise” του Universite Paris 13, στη Γαλλία, σε συνεργασία με το Κολλέγιο IdEF, στην Ελλάδα, θεωρούνται ως πτυχία νομικής για τους σκοπούς του πιο πάνω άρθρου του εν λόγω Νόμου.»

Επίσης, η ως άνω αναγνώριση αναρτήθηκε με αύξοντα αριθμό 153 στον επίσημο πινάκα αναγνωρισμένων πτυχίων που ανακοίνωσε η Νομική Υπηρεσία της Κύπρου.

«153 Πτυχία Νομικής “Licence” και “Maitrise” του Universite Paris 13, στη Γαλλία, σε συνεργασία με το Κολλέγιο IdEF, στην Ελλάδα (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4764, ημ. 28.02.2014, Κ.Δ.Π. 138/14).»

Σημειώνουμε ότι το Πτυχίο της LICENCE του Πανεπιστημίου Paris 13 ήταν ήδη αναγνωρισμένο από το 2009 και καταχωρημένο με τον αριθμό 108.

«108. Πτυχίο Licence του Πανεπιστημίου Paris 13, της Γαλλίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4332, η. 30.1.2009, Κ.Δ.Π. 58/09).»

Κατόπιν των ανωτέρω, επαναβεβαιώθηκε με τρόπο που αφαιρεί κάθε περιθώριο αμφιβολιών η δυνατότητα των κατόχων πτυχίου Νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Ελλάδα να πραγματοποιούν την άσκηση Δικηγορίας στην Κύπρο.

Η εν λόγω άσκηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσοστό επιτυχίας των πτυχιούχων του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στις εξετάσεις για την άδεια Δικηγορίας αγγίζει το εντυπωσιακό 100%.

Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, επιστρέφουν στην Ελλάδα και εγγράφονται αυτομάτως στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους με την ιδιότητα του Κοινοτικού Δικηγόρου.

Η εν λόγω διαδρομή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφερον για πτυχιούχους ΑΕΙ αλλων ειδικοτήτων που έχουν ως επαγγελματικό στόχο τη Δικηγορία στην Ελλάδα. Αξιοποιώντας τη διαδικασία κατάταξης του Πανεπιστημίου Paris 13, έχουν τη δυνατότητα απόκτησης αναγνωρισμένου πτυχίου νομικής σε 2 έτη (αναλογα με τα νομικά μαθήματα που έχουν ήδη παρακολουθήσει στην πρώτη τους σχολή) με φοίτηση στην Αθήνα. Στη συνέχεια πραγματοποιούν στην Κύπρο μόνο την άσκηση διάρκειας 1 έτους και επιστρέφουν ως Δικηγόροι βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Ελλάδα γίνονται δεκτοί για άσκηση στους Γαλλικούς Δικηγορικούς Συλλόγους υπό τους ίδιους όρους με τους Γάλλους συναδέλφους τους.

Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει επιτυχή εξέταση στα κατά τόπους Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ). Η διάρκεια της άσκησης είναι 18 μήνες. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις του CAPA ολοκληρώνει τη διαδικασία και απονέμει τον επαγγελματικό τίτλο του Avocat (Δικηγόρος).

Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, επιστρέφουν στην Ελλάδα και εγγράφονται αυτομάτως στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους με την ιδιότητα του Κοινοτικού Δικηγόρου.

FaLang translation system by Faboba