Εξελίξεις στην αναγνώριση Πτυχίων Νομικής | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Αναγνώριση Πτυχίων Νομικής Νέα Δεδομένα
 • Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Ιδιωτικό Κολλέγιο IdEF στην Ελλάδα, εγγράφονται στα βιβλία ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, με την ίδια ακριβώς διαδικασία που εφαρμόζεται για όλους τους πτυχιούχους Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων της Ε.Ε.

  Κατόπιν των ανωτέρω, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF που επιθυμούν να δικηγορήσουν στην Ελλάδα, έχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:

  1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Για την εγγραφή στα μητρώα ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (βλ. άρθρο 6(4) του ν.4285/10.9.2014), που «καταλαμβάνει και όλες τις εκκρεμούσες κατά το χρόνο δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου αιτήσεις»

  Α. Ο αιτών καταθέτει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί να κάνει την άσκηση του, χωρίς υποχρέωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

  Β. Ο Σύλλογος αποστέλλει το φάκελο του αιτούντος στην Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει την έδρα της στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).

  Γ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει αν τα επαγγελματικά προσόντα του αιτούντος είναι αντίστοιχα προς εκείνα που απαιτούνται από τον Κώδικα Δικηγόρων οπότε εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στο Μητρώο Ασκούμενων ή όχι οπότε και παραπέμπει το φάκελο στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας (ΜΕΔΕ).

  Δ. Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας (ΜΕΔΕ) εξετάζει το φάκελο κάθε αιτούντος χωριστά και του χρεώνει προς εξέταση ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων και είναι, το ελληνικό Σύνταγμα, το αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, καθώς και τα αντίστοιχα δικονομικά δίκαια.

  Μετά την πρακτική άσκηση διάρκειας 18 μηνών, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων, ακριβώς όπως και οι πτυχιούχοι των Ελληνικών Νομικών Σχολών.

  Οι επιτυχόντες στον πανελλήνιο διαγωνισμό, μπορούν να ζητήσουν τον διορισμό τους ως δικηγόροι στο Δικηγορικό Σύλλογο του Πρωτοδικείου που επιθυμούν, με αίτησή τους προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

  1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  Σύμφωνα με την Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Ε.Ε. παρ. ΙΙΙ (Ι), αρ.476,ημ. 28.2.2014, ΚΔΠ 138/14) που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας,

  «Το Νομικό Συμβούλιο κατά την ενάσκηση των εξουσιών που του χορηγούνται με το άρθρο 4(δ)(iv) του περί Δικηγόρων Νόμου έχει καθορίσει ότι τα πτυχία νομικής “Licence” και “Maitrise” του Universite Paris 13, στη Γαλλία, σε συνεργασία με το Κολλέγιο IdEF, στην Ελλάδα, θεωρούνται ως πτυχία νομικής για τους σκοπούς του πιο πάνω άρθρου του εν λόγω Νόμου.»

  Επίσης, η ως άνω αναγνώριση αναρτήθηκε με αύξοντα αριθμό 153 στον επίσημο πίνακα αναγνωρισμένων πτυχίων που ανακοίνωσε η Νομική Υπηρεσία της Κύπρου.

  «153 Πτυχία Νομικής “Licence” και “Maitrise” του Universite Paris 13, στη Γαλλία, σε συνεργασία με το Κολλέγιο IdEF, στην Ελλάδα (Ε.Ε. Παρ. III(I), Αρ. 4764, ημ. 28.02.2014, Κ.Δ.Π. 138/14).»

  Σημειώνουμε ότι το Πτυχίο της LICENCE του Πανεπιστημίου Paris 13 ήταν ήδη αναγνωρισμένο από το 2009 και καταχωρημένο με τον αριθμό 108.

  «108. Πτυχίο Licence του Πανεπιστημίου Paris 13, της Γαλλίας (Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ. 4332, η. 30.1.2009, Κ.Δ.Π. 58/09).»

  Κατόπιν των ανωτέρω, επαναβεβαιώθηκε με τρόπο που αφαιρεί κάθε περιθώριο αμφιβολιών η δυνατότητα των κατόχων πτυχίου Νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Ελλάδα να πραγματοποιούν την άσκηση Δικηγορίας στην Κύπρο.

  Η εν λόγω άσκηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσοστό επιτυχίας των πτυχιούχων του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στις εξετάσεις για την άδεια Δικηγορίας αγγίζει το εντυπωσιακό 100%.

  Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, επιστρέφουν στην Ελλάδα και εγγράφονται αυτομάτως στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους με την ιδιότητα του Κοινοτικού Δικηγόρου.

  1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

  Οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Ελλάδα γίνονται δεκτοί για άσκηση στους Γαλλικούς Δικηγορικούς Συλλόγους υπό τους ίδιους όρους με τους Γάλλους συναδέλφους τους.

  Η έναρξη της άσκησης προϋποθέτει επιτυχή εξέταση στα κατά τόπους Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ). Η διάρκεια της άσκησης είναι 18 μήνες. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις του CAPA ολοκληρώνει τη διαδικασία και απονέμει τον επαγγελματικό τίτλο του Avocat (Δικηγόρος).

  Στη συνέχεια, εφόσον το επιθυμούν, επιστρέφουν στην Ελλάδα και εγγράφονται αυτομάτως στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους με την ιδιότητα του Κοινοτικού Δικηγόρου.

Αναγνώριση Πτυχίων Νομικής Νέα Δεδομένα