Αναγνώριση του Μεταπτυχιακού Νομικής του Πανεπιστημίου της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Αναγνώριση του Μεταπτυχιακού Νομικής του Πανεπιστημίου της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF
 • Το Υπουργείο Παιδείας δια του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ πρώην ΣΑΕΠ), αναγνώρισε το Μεταπτυχιακό τίτλο Master 2 Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord (Paris 13) με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, ως Επαγγελματικά Ισοδύναμο με τα συναφή Μεταπτυχιακά Νομικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

   

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ ΜΕ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ή ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΝ

   

  Α. Η πρόσφατη απόφαση αναγνώρισης του ΑΤΕΕΝ

   

  Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4763/2020 είναι η νέα ενιαία αρμόδια εθνική αρχή για την έκδοση αποφάσεων Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας και Επαγγελματικών Προσόντων, κοινοποίησε στην κυρία Α.Κ. κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου Master 2 του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, την απόφαση Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοδυναμίας, σύμφωνα με την οποία,

  «Αναγνωρίζουμε στη Α. Κ. την επαγγελματική ισοδυναμία του τίτλου σπουδών MASTER DE DROIT, ECONOMIE, GESTION, Mention DROIT του ιδρύματος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης του UNIVERSITE PARIS 13 - SORBONNE PARIS CITE της Γαλλίας, με τους απονεμόμενους μεταπτυχιακούς τίτλους των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας.» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

   

  Αυτό σημαίνει ότι το ΑΤΕΕΝ ανεγνώρισε ως επαγγελματικά ισοδύναμο,

  με τους απονεμόμενους μεταπτυχιακούς τίτλους των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας,

  το Master 2 Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF

   

  Β. To ΝΕΟ στοιχείο: Ολοκλήρωση της σύγκρισης των προγραμμάτων Νομικών σπουδών Ελλάδας - Γαλλίας

   

  Με τις πρώτες αναγνωρίσεις πτυχίων Νομικής εντός του 2020, το ΑΤΕΕΝ συνέκρινε τα τετραετή προγράμματα σπουδών του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου της Σορβόννης με τα τετραετή προγράμματα νομικών σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ και τα αναγνώρισε χωρίς επιπρόσθετες εξετάσεις.

  Πιο συγκεκριμένα στις πρόσφατες αποφάσεις αναγνώρισης αναφέρεται:

  Έχοντας υπόψη: 1. […], 2.[…],

   

  3. Τη με αρ. πρωτ. […] αίτηση και το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και το γεγονός ότι κατόπιν σύγκρισης του τετραετούς προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε η ενδιαφερόμενη (τρία έτη License 1, 2, 3 και ένα έτος Master 1) με πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Νομικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής δεν προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές για την επιβολή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας κατά το αρ. 57 Α ΤΟΥ ΠΔ 38/2010 όπως ισχύει

  Δηλαδή το ΑΤΕΕΝ αφού ΣΥΝΕΚΡΙΝΕ το τετραετές πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε η κυρία Σ.Χ. με πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Νομικών Σχολών ΑΕΙ της Ελλάδας, ΑΠΕΦΑΝΘΗ ότι, δεν προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ την επιβολή γραπτής δοκιμασίας επαγγελματικής ισοδυναμίας κατά το αρ. 57 Α ΤΟΥ ΠΔ 38/2010 όπως ισχύει.

   

  Το γεγονός ότι το ΑΤΕΕΝ δεν χρέωσε στη κυρία Σ. Χ., κάτοχο τετραετούς Εθνικού Γαλλικού πτυχίου νομικής, μαθήματα Ελληνικού δικαίου, σημαίνει ότι, επικύρωσε ως Ενιαία αρμόδια Εθνική Αρχή επιφορτισμένη να εφαρμόζει το πρωτογενές και το παράγωγο Ενωσιακό δίκαιο και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ, με τον πλέον επίσημο τρόπο την πλήρη συνάφεια των δύο δικαίων.

   

   

  ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ότι εν έτει 2020 πτυχιούχοι νομικής του Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF που έχουν αποκτήσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είτε μέσω του Πανελλαδικού διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων είτε ως Ενωσιακοί δικηγόροι, ασκούν τη δικηγορία και είναι σήμερα δικηγόροι μέχρι και παρ’ Εφέταις.

  Με τη νέα αναγνώριση του Μεταπτυχιακού τίτλου MASTER, ολοκληρώνεται η σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών, καλύπτοντας την πλήρη 5ετή διάρκεια των δύο πρώτων κύκλων (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό) επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά τη συνάφεια του Ελληνικού με το Γαλλικό Δίκαιο.

   

   

  Κατόπιν των προπαρατεθέντων ο Γενικός Διευθυντής του Γαλλικού Κολεγίου IdEF Δρ. Στυλιανός Αμαργιανάκης,

  • Εκφράζει την ικανοποίησή του για την ως άνω και άλλες ποιο πρόσφατες ανάλογες αποφάσεις του ΑΤΕΕΝ, που αφορούν αποκλειστικά και μόνο πτυχιούχους και Μεταπτυχιακούς Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord (Paris 13) με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF και δεν μπορεί να γίνει επίκληση τους από πτυχιούχους Νομικής άλλων Πανεπιστημίων της ΕΕ,
  • Υπενθυμίζει ότι η δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ προϋποθέτει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΑΤΕΕΝ και μόνο οι τίτλοι που έχουν ΗΔΗ αναγνωριστεί (όπως του Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord) εξασφαλίζουν αυτή τη δυνατότητα,
  • Καλεί τους Υποψήφιους φοιτητές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 να ενημερωθούν για τα προγράμματα Υποτροφιών στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους.

   

   

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

   MASTER IDEF SORBONNE PARIS NORD

   

Αναγνώριση του Μεταπτυχιακού Νομικής του Πανεπιστημίου της ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF