Επαγγελματική Αναγνώριση Πτυχίων Νομικής Ε.Ε. | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων Νομικής της Ε.Ε. με αλλαγή του κώδικα περί Δικηγόρων
 • H Ολομέλεια των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ξεκαθάρισε ότι με την επερχόμενη αλλαγή του κώδικα περί ∆ικηγόρων, οι ∆ικηγορικοί Σύλλογοι αναλαμβάνουν πλήρως την αρμοδιότητα για την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχιούχων επαγγελματική αναγνώριση των πτυχιούχων Νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε. τουλάχιστον Τριετούς φοίτησης.

  Με μια ιστορική για τα Ελληνικά δεδομένα απόφαση, η Ολομέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος που έλαβε χώρα στα Χανιά από 13 έως 15 Σεπτεμβρίου 2012, ρύθμισε για πρώτη φορά το ζήτημα των εκκρεμών αιτήσεων ήδη ασκούμενων σε ∆ικηγορικούς Συλλόγους της Ε.Ε., που δεν είχαν αναγνωρίσει τα πτυχία τους από το ∆ΟΑΤΑΠ. Στα πλαίσια αυτής της απόφασης η διαδικασία εγγραφής διενεργεί 5μελής επιτροπή που αποτελείται αποκλειστικά από ∆ικηγόρους τουλάχιστον 15ετούς εμπειρίας και θα εδρεύει στην Αθήνα. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι στο εξής ο ∆ΟΑΤΑΠ ουδεμία εμπλοκή θα έχει στην επαγγελματική αναγνώριση, η οποία περνά στις αρμοδιότητες των ∆ικηγορικών Συλλόγων (βλ. ανακοίνωση ∆ΟΑΤΑΠ 13/9/2012). Η εν λόγω απόφαση ελήφθη σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις 2770 και 2771/2012 της Ολομέλειας του ΣτΕ στις οποίες μεταξύ άλλων αναφέρεται,

  «όταν το κράτος υποδοχής δεν έχει θεσπίσει, σε εθνικό επίπεδο, γενική διαδικασία αναγνωρίσεως της επαγγελματικής ισοτιμίας ή η διαδικασία αυτή δεν είναι σύμφωνη προς τις ως άνω επιταγές του κοινοτικού δικαίου, τότε το όργανο του κράτους υποδοχής στο οποίο έχει ανατεθεί από την εθνική νομοθεσία η αρμοδιότητα να ελέγχει την συνδρομή των προϋποθέσεων προσβάσεως στο συγκεκριμένο επάγγελμα οφείλει να εξετάσει αν το δίπλωμα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος, μαζί με τα λοιπά προσόντα που έχει τυχόν αποκτήσει, κατά τ’ ανωτέρω, (πείρα κ.λ.π), πρέπει να θεωρηθούν ισότιμα του τίτλου που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία για την πρόσβαση στο εν λόγω επάγγελμα.» (Ολ. ΣτΕ, 2770/2011, σκέψη 11)

  Δεδομένου ότι, το κράτος υποδοχής (Ελλάδα) δεν έχει θεσπίσει, σε εθνικό επίπεδο, γενική διαδικασία αναγνωρίσεως της επαγγελματικής ισοτιμίας των πτυχίων νομικής της Ε.Ε., αφού το ΣΑΕΠ έχει δηλώσει αναρμοδιότητα παραπέμποντας σχετική αίτηση στο ∆ΣΑ και ο ∆ΟΑΤΑΠ έχει δηλώσει αναρμοδιότητα ξεκαθαρίζοντας ότι είναι ο φορέας που προβαίνει στην ακαδημαϊκή αναγνώριση, τότε οφείλει να εξετάσει το δίπλωμα το όργανο του κράτους υποδοχής στο οποίο έχει ανατεθεί από την εθνική νομοθεσία η αρμοδιότητα να ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων προσβάσεως στο συγκεκριμένο επάγγελμα, δηλαδή ο οικείος ∆ικηγορικός Σύλλογος.

  Κατ` επιταγήν της ανωτέρω υποχρέωσης, η Ολομέλεια των ∆ικηγορικών Συλλόγων προανήγγειλε τη νομοθέτηση που θα λύσει οριστικά το ζήτημα για όλους τους κατόχους πτυχίου Νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε. τουλάχιστον τριετούς διάρκειας και θα συμπεριληφθεί στον Κώδικα περί ∆ικηγόρων στο αμέσως προσεχές διάστημα.

  Η αναμενόμενη διαδικασία για τους πτυχιούχους Νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε.

  Για τους κατόχους πτυχίου Νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε. τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, η δοκιμασία επάρκειας θα διενεργείται από τη Μόνιμη Επιτροπή ∆οκιμασίας Επάρκειας.

  Θα περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα και θα αφορά τις αναγκαίες γνώσεις του ελληνικού δικαίου.

  Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις, είναι ο αιτών να προσκομίζει βεβαίωση ότι ο τίτλος του επιτρέπει την πρόσβαση στη διαδικασία εγγραφής για άσκηση στον οικείο Ευρωπαϊκό ∆ικηγορικό Σύλλογο του κράτους μέλους καταγωγής του τίτλου.

  Κατόπιν των προπαρατεθέντων, ο Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF κύριος Εμμανουήλ Αμαργιανάκης, καλεί

  • τους πτυχιούχους Νομικής του ∆ημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Nord που έχουν καταθέσει αίτηση σε Ελληνικό ή σε Ευρωπαϊκό ∆ικηγορικό Σύλλογο να ενημερωθούν για την αξιοποίηση της ανωτέρω μεταβατικής διαδικασίας εξετάσεων πρόσβασης, αν το επιθυμούν
  • τους υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειες τους να ενημερωθούν για τις νέες δυνατότητες που διανοίγονται εν όψει της τροποποίησης του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων.

Επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων Νομικής της Ε.Ε. με αλλαγή του κώδικα περί Δικηγόρων