Οι πτυχιούχοι Νομικής της Σορβόνης με φοίτηση στο κολλέγιο IdEF ισοτίμως επιλέξιμοι στις προκηρύξεις θέσεων Δημοσίου μέσω του ΑΣΕΠ
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Σπουδές στην Ελλάδα
 • Αναγνώριση στις προκηρύξεις θέσεων Δημοσίου μέσω του ΑΣΕΠ.

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 3/6/2020 ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ ΜΕ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ IdEF

  ισοτίμως επιλέξιμοι στις προκηρύξεις θέσεων Δημοσίου μέσω του ΑΣΕΠ

  Τα προγράμματα σπουδών που παρέχει το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF σε σύμπραξη με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord (Paris 13) οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, αναγνωρισμένα από το Ελληνικό  Υπουργείο Παιδείας και τους Ελληνικούς Δικηγορικούς Συλλόγους στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Επισήμως η πρόσβαση των ως άνω πτυχιούχων /δικηγόρων  και στο ΑΣΕΠ.

   

  Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες

  Αγαπητοί/ές  πτυχιούχοι που δικηγορείτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό

  Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε  για τις δύο ποιο πρόσφατες προκηρύξεις που εξέδωσε  το ΑΣΕΠ, και σας αφορούν. Πρόκειται για τις

  Το ΑΣΕΠ εξαιρεί ρητώς από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όσους υποψηφίους υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες τους χορηγήθηκαν από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π. νυν ΑΤΕΕΝ) αλλά με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 38/2010.

  Όπως προκύπτει, έχετε τα πτυχία /μεταπτυχιακά / διδακτορικά / γλωσσομάθεια / εμπειρία για να διεκδικήσετε τις σχετικές θέσεις που προκηρύσσονται μέσω ΑΣΕΠ, εφόσον κρίνετε ότι σας ενδιαφέρουν. Αναλυτικότερα,

  Α. Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2020

  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/12-5-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων (Νομικής) Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων), μίας θέσης (1) Ελεγκτή Ιατρού επί θητεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μίας (1) θέσης Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) και δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών - Α.Δ.Α.Ε. (Ανεξάρτητη Αρχή), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει.

  Δείτε ιδίως τις  σελίδες 228-231 & 239 -244

  Στο εδάφιο(σελίδα 239) που τιτλοφορείται Εξαιρέσεις (τίτλοι / μεταπτυχιακά / διδακτορικά)  προβλέπονται τα εξής:

   

  Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου (εννοεί από το ΔΟΑΤΑΠ), όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 38/2010, οι οποίες χορηγήθηκαν από:

  1. το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
  2.  το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή
  3.  το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
  4.  το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
  5.  κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) και την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄ 613).

  Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος συμπληρώνει το πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».

  Για τους πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι (βλ. σελίδα 241)

   

  Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι προκειμένου να αποδείξουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση εμπειρία, πρέπει να υποβάλουν:

  • Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου περί ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος.
  • Βεβαίωση ΕΦΚΑ (Τομέας Νομικών), από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).
  • Στην αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) να δηλώνεται η παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο της εμπειρίας.
  •  Μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή αντίγραφα συμβολαίων ή δικογράφων που έχουν κατατεθεί ενώπιον Δικαστηρίου ή δικαστικών αποφάσεων επί δικών στις οποίες παρέστη ο δικηγόρος ή υπομνημάτων ή προσφυγών που έχουν κατατεθεί ενώπιον αρμοδίων διοικητικών αρχών, για την κάλυψη ενδεικτικώς της χρονικής διάρκειας της ζητούμενης εμπειρίας. Προκειμένου για εμμίσθους δικηγόρους, που δεν πραγματοποιούν παραστάσεις και δεν συντάσσουν συμβόλαια, αρκεί η υποβολή αντιγράφου σύμβασης με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Ομοίως, σε περίπτωση παροχής δικηγορικών υπηρεσιών προς δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες με καθεστώς αποκλειστικής απασχόλησης, υποβάλλεται αντίγραφο της κατά περίπτωση έγγραφης συμφωνίας. […]

  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 1 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

  Β. Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  4Κ/2020

  Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 15/18.5.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (για την εξυπηρέτηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»).

  Η προκήρυξη είναι μικρού ενδιαφέροντος ως προς τις θέσεις αλλά πιστοποιείται και σε αυτή ρητώς, το δικαίωμα των πτυχιούχων και των δικηγόρων του Sorbonne Paris Nord (Paris 13) - IdEF να διεκδικούν θέσεις δημοσίου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

  Στη σελίδα 334-335 προβλέπονται ομοίως προς την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2020 τα εξής:

  «Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

  1. το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
  2.  το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά

  […]  »

   

  Στη σελίδα 339 προβλέπονται ομοίως προς την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2020 τα εξής:

  «Ειδικές Περιπτώσεις

   

  1. Δικαστική Απόφαση Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
  1. Απόδειξη εμπειρίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού από πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου.

   

  Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου, προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού πρέπει να προσκομίσουν:

  • Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου περί ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος.
  • Βεβαίωση ΕΦΚΑ (Τομέας Νομικών), από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).

  Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

   

Οι πτυχιούχοι Νομικής της Σορβόνης με φοίτηση στο κολλέγιο IdEF ισοτίμως επιλέξιμοι στις προκηρύξεις θέσεων Δημοσίου μέσω του ΑΣΕΠ