Άμεση αναγνώριση των πτυχίων από κολλέγια | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να αλλάξει το Νόμο περί ΔΟΑΤΑΠ και να αναγνωρίσει τα πτυχία Παραρτημάτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011
 • Βόμβα μνημονίου σχετικά με τις δεσμεύσεις που χρειάζεται να εκπληρώσει η Ελληνική Κυβέρνηση όσον αφορά το νόμο περί ∆ΟΑΤΑ και την αναγνώριση των πτυχίων από παραρτήματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ειδικότερα:

  Α. ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

  Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τέταρτο επικαιροποιημένο Μνημόνιο της 2ας Ιουλίου 2011 που αφορούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι, «Εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ∆ΕΚ (μεταξύ άλλων, σε σχέση με διπλώματα από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα).»

  Η Κυβέρνηση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011

  • Θα «επικαιροποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, και θα τα στείλει στην Επιτροπή.
  • Θα παρουσιάσει σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 σχετικά με τον ∆ιεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις με σκοπό την άρση της απαγόρευσης της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που προέρχονται από πτυχία από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι πτυχίων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων. [Q3-2011]»

  Η Κυβέρνηση μέχρι τον ∆εκέμβριο του 2011

  • Υιοθετεί νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα, αντιστοίχως, υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων. [Q4-2011]

  Αυτό σημαίνει ότι, η Ελληνική Κυβέρνηση, (κατόπιν και της Προειδοποιητικής επιστολής η οποία απεστάλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ∆εκέμβριο του 2010 και αφορούσε στο ίδιο θέμα), δεσμεύεται δια του Μνημονίου, να αναγνωρίζει ακαδημαϊκά τους τίτλους που χορηγούν παραρτήματα Πανεπιστημίων άλλων κρατών μελών της ΕΕ στην Ελλάδα.

  Συνεπώς, δεν θα εξετάζεται πλέον ο τόπος τέλεσης των σπουδών, αν δηλαδή η φοίτηση έγινε στην Αθήνα ή στο Παρίσι και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει κανένα κώλυμα για την ακαδημαϊκή αναγνώριση.

  Β. Η ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

  Κατόπιν των προπαρατεθέντων ο Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF κύριος Εμμανουήλ Αμαργιανάκης

  • υπενθυμίζει ότι, η νομιμότητα της σύμπραξης του ∆ημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με το IdEF έχει κριθεί ήδη δύο φορές από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια στις υποθέσεις IdEF κατά Ελληνικού ∆ημοσίου (∆ΠρΑθ 17.346/2008, ∆ΕφΑθ 3216/09) στις οποίες κρίθηκε ότι τα πτυχία του Πανεπιστημίου Paris 13 οφείλουν να αναγνωρίζονται στην Ελλάδα αναδρομικώς από το 2000, τόσο επαγγελματικά (ΣΑΕΠ) όσο και ακαδημαϊκά (∆ΟΑΤΑΠ).
  • υπενθυμίζει ότι, το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF είναι το μοναδικό αδειοδοτημένο Κολλέγιο του οποίου τα πτυχία Οικονομίας και ∆ιοίκησης, που παρέχει το δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 σε σύμπραξη με το IdEF, αναγνωρίσθηκαν προσφάτως από το ΣΑΕΠ ως ισότιμα αυτών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

  Καλεί τον Πρόεδρο του ∆ΟΑΤΑΠ κύριο Αθανάσιο Αθανασίου,

  • Να συγκαλέσει το ∆Σ του ∆ΟΑΤΑΠ με θέμα, την αναγνώριση των τίτλων Νομικής, Οικονομίας και ∆ιοίκησης, πτυχιούχων του Paris-13 με φοίτηση στο IdEF (αιτήσεις που εκκρεμούν), ως δεσμεύεται από τις αποφάσεις των Ελληνικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και τη νομολογία του ∆ΕΕ, ως επίσης,
  • να ανακοινώσει, ότι, τα πτυχία Νομικής του Paris 13 – IdEF αναγνωρίζονται αυτόματα ως ισότιμα και αντίστοιχα προς τα πτυχία των Ελληνικών Νομικών Σχολών, χωρίς να απαιτείται εξέταση μαθημάτων Ελληνικού δικαίου, όπως προβλέπει (για τα Εθνικά Γαλλικά πτυχία Νομικής) το σχετικό πρακτικό του ∆ΟΑΤΑΠ.

  Η ορθότητα του ως άνω αιτήματος, προς την αρμόδια αρχή ∆ΟΑΤΑΠ, εδράζεται, στην πάγια νομολογία του ∆ΕΕ και επαναβεβαιώθηκε δια της Αποφάσεως του τμήματος μείζονος συνθέσεως, της 10ης Μαΐου 2011,C147/08, Römer (σκέψεις 54,55,56)

  «54. Κατά πάγια νομολογία, το εθνικό δικαστήριο στο οποίο έχει ανατεθεί, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, η εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της Ένωσης έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πλήρη αποτελεσματικότητα των κανόνων αυτών, αφήνοντας εν ανάγκη αυτεπαγγέλτως ανεφάρμοστη κάθε αντίθετη διάταξη της εθνικής νομοθεσίας, έστω και μεταγενέστερη, χωρίς να υποχρεούται να ζητήσει ή να αναμείνει την προηγούμενη εξαφάνισή της είτε διά της νομοθετικής οδού είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης συνταγματικής διαδικασίας (απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2009, C-314/08, Filipiak, Συλλογή 2009, σ. I-11049, σκέψη 81 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) [...].»

  Καλεί τον Πρόεδρο του ΣΑΕΠ κύριο Ηλία Ψώνη,

  Να συγκαλέσει με την διαδικασία του επείγοντος το ∆Σ του ΣΑΕΠ και να κρίνει τις αιτήσεις πτυχιούχων του Paris-13 με φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF παρελθόντων ετών και να τους αναγνωρίσει το δικαίωμα της άσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, εκδίδοντας πρακτικό αναγνώρισης ανάλογο αυτού άλλης πτυχιούχου του Paris-13 – IdEF (πράξη 6/2010)

  Τέλος, καλεί την Υπουργό Παιδείας κυρία Άννα ∆ιαμαντοπούλου

  να υιοθετήσει νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 του ∆ΟΑΤΑΠ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων, από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα, θα έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα, υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων.

  ∆εδομένου ότι η εκκρεμότητα αυτή (∆ΙΚΑΤΣΑ-∆ΟΑΤΑΠ) έπρεπε να είχε τακτοποιηθεί εδώ και είκοσι χρόνια, θεωρούμε εύλογο το αίτημα προς την Υπουργό Παιδείας, να φέρει τον τροποποιημένο νόμο προς ψήφιση εντός του θέρους.

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να αλλάξει το Νόμο περί ΔΟΑΤΑΠ και να αναγνωρίσει τα πτυχία Παραρτημάτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011