Νέα του Γαλλικού Ιδιωτικού Κολλεγίου Αθήνας | IdEF College
Ακολουθήστε μας:
Facebook
Instagram
Youtube
To logo του ιδιωτικού κολλεγίου IdEF College
Blog

Τελευταία Νέα

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να αλλάξει το Νόμο περί ΔΟΑΤΑΠ και να αναγνωρίσει τα πτυχία Παραρτημάτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011

Η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται να αλλάξει το Νόμο περί ΔΟΑΤΑΠ και να αναγνωρίσει τα πτυχία Παραρτημάτων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων μέχρι τον Σεπτέμβριο 2011

Βόμβα μνημονίου σχετικά με τις δεσμεύσεις που χρειάζεται να εκπληρώσει η Ελληνική Κυβέρνηση όσον αφορά το νόμο περί ∆ΟΑΤΑ και την αναγνώριση των πτυχίων από παραρτήματα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ειδικότερα:

Α. ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τέταρτο επικαιροποιημένο Μνημόνιο της 2ας Ιουλίου 2011 που αφορούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, η Ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται ότι, «Εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ∆ΕΚ (μεταξύ άλλων, σε σχέση με διπλώματα από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα).»

Η Κυβέρνηση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2011

 • Θα «επικαιροποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκκρεμών αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, και θα τα στείλει στην Επιτροπή.
 • Θα παρουσιάσει σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 σχετικά με τον ∆ιεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις με σκοπό την άρση της απαγόρευσης της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που προέρχονται από πτυχία από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι πτυχίων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων. [Q3-2011]»

Η Κυβέρνηση μέχρι τον ∆εκέμβριο του 2011

 • Υιοθετεί νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 για να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα, αντιστοίχως, υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων. [Q4-2011]

Αυτό σημαίνει ότι, η Ελληνική Κυβέρνηση, (κατόπιν και της Προειδοποιητικής επιστολής η οποία απεστάλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ∆εκέμβριο του 2010 και αφορούσε στο ίδιο θέμα), δεσμεύεται δια του Μνημονίου, να αναγνωρίζει ακαδημαϊκά τους τίτλους που χορηγούν παραρτήματα Πανεπιστημίων άλλων κρατών μελών της ΕΕ στην Ελλάδα.

Συνεπώς, δεν θα εξετάζεται πλέον ο τόπος τέλεσης των σπουδών, αν δηλαδή η φοίτηση έγινε στην Αθήνα ή στο Παρίσι και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει κανένα κώλυμα για την ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Β. Η ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF

Κατόπιν των προπαρατεθέντων ο Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF κύριος Εμμανουήλ Αμαργιανάκης

 • υπενθυμίζει ότι, η νομιμότητα της σύμπραξης του ∆ημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 με το IdEF έχει κριθεί ήδη δύο φορές από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια στις υποθέσεις IdEF κατά Ελληνικού ∆ημοσίου (∆ΠρΑθ 17.346/2008, ∆ΕφΑθ 3216/09) στις οποίες κρίθηκε ότι τα πτυχία του Πανεπιστημίου Paris 13 οφείλουν να αναγνωρίζονται στην Ελλάδα αναδρομικώς από το 2000, τόσο επαγγελματικά (ΣΑΕΠ) όσο και ακαδημαϊκά (∆ΟΑΤΑΠ).
 • υπενθυμίζει ότι, το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF είναι το μοναδικό αδειοδοτημένο Κολλέγιο του οποίου τα πτυχία Οικονομίας και ∆ιοίκησης, που παρέχει το δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 σε σύμπραξη με το IdEF, αναγνωρίσθηκαν προσφάτως από το ΣΑΕΠ ως ισότιμα αυτών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Καλεί τον Πρόεδρο του ∆ΟΑΤΑΠ κύριο Αθανάσιο Αθανασίου,

 • Να συγκαλέσει το ∆Σ του ∆ΟΑΤΑΠ με θέμα, την αναγνώριση των τίτλων Νομικής, Οικονομίας και ∆ιοίκησης, πτυχιούχων του Paris-13 με φοίτηση στο IdEF (αιτήσεις που εκκρεμούν), ως δεσμεύεται από τις αποφάσεις των Ελληνικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων και τη νομολογία του ∆ΕΕ, ως επίσης,
 • να ανακοινώσει, ότι, τα πτυχία Νομικής του Paris 13 – IdEF αναγνωρίζονται αυτόματα ως ισότιμα και αντίστοιχα προς τα πτυχία των Ελληνικών Νομικών Σχολών, χωρίς να απαιτείται εξέταση μαθημάτων Ελληνικού δικαίου, όπως προβλέπει (για τα Εθνικά Γαλλικά πτυχία Νομικής) το σχετικό πρακτικό του ∆ΟΑΤΑΠ.

Η ορθότητα του ως άνω αιτήματος, προς την αρμόδια αρχή ∆ΟΑΤΑΠ, εδράζεται, στην πάγια νομολογία του ∆ΕΕ και επαναβεβαιώθηκε δια της Αποφάσεως του τμήματος μείζονος συνθέσεως, της 10ης Μαΐου 2011,C147/08, Römer (σκέψεις 54,55,56)

«54. Κατά πάγια νομολογία, το εθνικό δικαστήριο στο οποίο έχει ανατεθεί, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, η εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της Ένωσης έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πλήρη αποτελεσματικότητα των κανόνων αυτών, αφήνοντας εν ανάγκη αυτεπαγγέλτως ανεφάρμοστη κάθε αντίθετη διάταξη της εθνικής νομοθεσίας, έστω και μεταγενέστερη, χωρίς να υποχρεούται να ζητήσει ή να αναμείνει την προηγούμενη εξαφάνισή της είτε διά της νομοθετικής οδού είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης συνταγματικής διαδικασίας (απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 2009, C-314/08, Filipiak, Συλλογή 2009, σ. I-11049, σκέψη 81 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία) [...].»

Καλεί τον Πρόεδρο του ΣΑΕΠ κύριο Ηλία Ψώνη,

Να συγκαλέσει με την διαδικασία του επείγοντος το ∆Σ του ΣΑΕΠ και να κρίνει τις αιτήσεις πτυχιούχων του Paris-13 με φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF παρελθόντων ετών και να τους αναγνωρίσει το δικαίωμα της άσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, εκδίδοντας πρακτικό αναγνώρισης ανάλογο αυτού άλλης πτυχιούχου του Paris-13 – IdEF (πράξη 6/2010)

Τέλος, καλεί την Υπουργό Παιδείας κυρία Άννα ∆ιαμαντοπούλου

να υιοθετήσει νομοθεσία για την τροποποίηση του νόμου 3328/2005 του ∆ΟΑΤΑΠ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι διπλωμάτων, από παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων από άλλα κράτη μέλη στην Ελλάδα, θα έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στην Ελλάδα, υπό τους ίδιους όρους με τους κατόχους των ελληνικών πτυχίων.

∆εδομένου ότι η εκκρεμότητα αυτή (∆ΙΚΑΤΣΑ-∆ΟΑΤΑΠ) έπρεπε να είχε τακτοποιηθεί εδώ και είκοσι χρόνια, θεωρούμε εύλογο το αίτημα προς την Υπουργό Παιδείας, να φέρει τον τροποποιημένο νόμο προς ψήφιση εντός του θέρους.

... Διαβάστε περισσότερα
Το IdEF το πρώτο ελληνικό κολλέγιο που αναγνωρίστηκε στην Κύπρο!

Το IdEF το πρώτο ελληνικό κολλέγιο που αναγνωρίστηκε στην Κύπρο!

Το Γαλλικό Ιδιωτικό Κολλέγιο IdEF είναι το ΠΡΩΤΟ Ελληνικό Κολλέγιο που αναγνωρίστηκε επισήμως από το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο έδωσε το δικαίωμα στους κατόχους πτυχίου του Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, µε φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF, να εγγράφονται στο Μητρώο Ασκούµενων ∆ικηγόρων στην Κύπρο.

Με την υπ` αρίθµ. Γ.Ε. 83/1985/15 απόφασή του, που υπογράφεται από το Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας κύριο Πέτρο Κληρίδη, το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, έχοντας υπόψη τις παραστάσεις του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία, αλλά και γενικά το πλαίσιο αναγνώρισης πτυχίων πανεπιστημίων στον Ευρωπαϊκό χώρο, αποφάσισε να αποδεχθεί το αίτημά του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF και να δώσει το δικαίωμα στους κατόχους πτυχίου του Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, οι οποίοι φοίτησαν στο Κολλέγιό IdEF, να εγγράφονται στο Μητρώο Ασκούμενων ∆ικηγόρων στην Κύπρο.

Αυτό σημαίνει ότι, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής του Université Paris 13 – Sorbonne Paris Nord το οποίο είχε ήδη αναγνωριστεί δια γνωστοποιήσεως δυνάµει του άρθρου 4(δ)(iv) του περί ∆ικηγόρων Νόµων (Κεφ. 2 όπως έχει τροποποιηθεί), και συμπεριλαμβάνεται (υπ`αρίθµ. 108) στον κατάλογο αναγνωρισμένων πτυχίων του Νομικού Συμβουλίου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται στο Μητρώο Ασκούµενων ∆ικηγόρων στην Κύπρο ανεξαρτήτως του αν, μέρος ή το σύνολο των σπουδών τους πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα.

Με την απόφαση αυτή, το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF αναδεικνύεται ως το ΠΡΩΤΟ Ελληνικό Κολλέγιο που παρέχει στους τρίγλωσσους πτυχιούχους Νομικής του (Έλληνες, Κυπρίους, Γάλλους ή υπηκόους άλλων Κρατών-Μελών) τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την άσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμά του ∆ικηγόρου,

 • στην Ελλάδα (ΦΕΚ229Α’/19.11.2012)ή στην Κύπρο στην Ελληνική γλώσσα
 • στη Γαλλία στη Γαλλική γλώσσα
 • σε άλλο Κράτος-Μέλος στην Αγγλική γλώσσα ή στην οικεία γλώσσα

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του IdEF κύριος Ε. Αµαργιανάκης

 • Εκφράζει την ικανοποίηση του για την πλήρη επιβεβαίωση των νοµικών θέσεων του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF από το Νομικό Συμβούλιο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
 • Υπενθυμίζει ότι τα Πτυχία του ∆ηµόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 µε φοίτηση στο Γαλλικό Κολλέγιο IdEF έχουν ήδη κριθεί και αναγνωριστεί πλήρως και αναδρομικώς στην Ελλάδα από το ΣΑΕΠ (πράξη 6/2010).
 • Ενημερώνει τους πτυχιούχους ότι, αν χρειαστούν νομική βοήθεια µμπορούν να αποτείνονται στην ειδική ομάδα Νομικών του IdEF.
 • Καλεί τους αποφοίτους Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν Νομικές Σπουδές στην Ελλάδα να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει το Ιδιωτικό Κολλέγιο IdEF.
 • Τονίζει µε έμφαση ότι οι τρίγλωσσες Νομικές σπουδές που προτείνει το IdEF σε σύμπραξη µε το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 της Σορβόννης, συνιστούν άριστη επιλογή για όσους, εκτιμώντας τις εργασιακές δυσκολίες της επόμενης δεκαετίας, επιθυμούν να δομήσουν τη βεβαιότητα ότι θα έχουν λαμπρή σταδιοδρομία εντός ή/και εκτός Εθνικών συνόρων.

Τέλος, και εδώ είναι η είδηση, μετά από µία µμακρά περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα εξήγαγε χιλιάδες απόφοιτους Λυκείου για σπουδές στην αλλοδαπή, το Κολλέγιο IdEF είναι το πρώτο ελληνικό κολλέγιο που µπορεί υπό πλήρη νομιμότητα όσον αφορά την λειτουργία του και την απονομή των πτυχίων, αλλά και µε αποδεδειγμένα διαυγείς διαδικασίες όσον αφορά την αναδρομική αναγνώριση των πτυχίων (πράξη ΣΑΕΠ 6/2010, ΝΣΚ 189/2010, αποφάσεις ∆ΠρΑθ 17.346/2008, ∆ΕφΑθ 3216/09, Γ.Ε.83/85/15) και την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων, να προσελκύσει φοιτητές από άλλα κράτη µέλη.

Υπό αυτό το πρίσμα, το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF σε σύμπραξη µε το ∆ηµόσιο Γαλλικό Πανεπιστήµιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, θέτει τη βάση ανάπτυξης των υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, οι οποίες µεσοµακροπρόθεσµα θα µμπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό µοχλό ανάπτυξης της οικονομίας.

... Διαβάστε περισσότερα
ΔΟΑΤΑΠ τέλος για τα πτυχία Νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε.

«ΔΟΑΤΑΠ Τέλος Για Τα Πτυχία Νομικής Πανεπιστημίων Της Ε.Ε.»

ΔΟΑΤΑΠ τέλος για τα πτυχία Νομικής Πανεπιστημίων της Ε.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

... Διαβάστε περισσότερα
Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.

«Επιστολή Προς Τον Πρόεδρο Του Τ.Ε.Ε.»

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

... Διαβάστε περισσότερα
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF Ε. ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

«Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF Ε. ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ»

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF Ε. ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

... Διαβάστε περισσότερα
Η Ελλάδα υπ'απειλή προστίμων για την αναγνώριση πτυχίων Κολλεγίων

«Η Ελλάδα Υπ'απειλή Προστίμων Για Την Αναγνώριση Πτυχίων Κολλεγίων»

Η Ελλάδα υπ'απειλή προστίμων για την αναγνώριση πτυχίων Κολλεγίων.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

... Διαβάστε περισσότερα
Η επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων της Ε.Ε. δεν περνά από το ΔΟΑΤΑΠ

«Η Επαγγελματική Αναγνώριση Των Πτυχίων Της Ε.Ε. Δεν Περνά Από Το ΔΟΑΤΑΠ»

Η επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων της Ε.Ε. δεν περνά από το ΔΟΑΤΑΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

... Διαβάστε περισσότερα
Η Επίσημη πλήρης Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας

«Η Επίσημη Πλήρης Αναγνώριση Των Πτυχίων Νομικής Του Πανεπιστημίου Paris 13 Με Φοίτηση Στο Κολλέγιο IdEF Στην Αθήνα Από Το Υπουργείο Παιδείας»

Η Επίσημη πλήρης Αναγνώριση των Πτυχίων Νομικής του Πανεπιστημίου Paris 13 με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF στην Αθήνα από το Υπουργείο Παιδείας.
SAEP2017 Το Υπουργείο Παιδείας δια του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ανεγνώρισε επισήμως, το Πτυχίο Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité με φοίτηση στο Κολλέγιο IdEF, ως Επαγγελματικά Ισοδύναμο προς τα Πτυχία Νομικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

... Διαβάστε περισσότερα